تکواندو

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻫﻢ ﯾﺎﺩ ﺑﺪﻫﯿﺪ، ....

 


:: موضوعات مرتبط: , ,

:: برچسب‌ها: , ,
|
امتياز مطلب : 4
|
تعداد امتيازدهندگان : 2
|
مجموع امتياز : 9
:: ادامه مطلب
نويسنده : روح اله رضایی
تاريخ : 20 مهر 1397
ﭼﻪ ﻭﻗﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﯼ ﺍﺳﺘﺎﺩﯼ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ؟

ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﯼ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺩﺍﻥ 4 ﺷﺪﯾﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ. ...

 


:: موضوعات مرتبط: , ,

:: برچسب‌ها: , ,
|
امتياز مطلب : 3
|
تعداد امتيازدهندگان : 2
|
مجموع امتياز : 6
:: ادامه مطلب
نويسنده : روح اله رضایی
تاريخ : 20 مهر 1397
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎﻩ ﺭﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ؟

ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﯾﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﻥ 1 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ.....

 


:: موضوعات مرتبط: , ,

:: برچسب‌ها: , ,
|
امتياز مطلب : 3
|
تعداد امتيازدهندگان : 5
|
مجموع امتياز : 18
:: ادامه مطلب
نويسنده : روح اله رضایی
تاريخ : 20 مهر 1397
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺖ؟

ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺭﺍ ﺗﺎﺯﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﯾﮏ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺧﻮﺩ (ﺍﮔﺮ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﻌﺪﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ) ﺗﺮﻓﯿﻊ ﺩﺭﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ....:: موضوعات مرتبط: , ,

:: برچسب‌ها: , ,
|
امتياز مطلب : 4
|
تعداد امتيازدهندگان : 4
|
مجموع امتياز : 18
:: ادامه مطلب
نويسنده : روح اله رضایی
تاريخ : 20 مهر 1397
ﺁﯾﺎ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺟﻮﺩﻭ ﻭ ﮐﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﺳﺖ؟

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ.ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﻭﺭ،ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﺷﺘﻪ ﺭﺯﻣﯽ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﺷﺖ....

 


:: موضوعات مرتبط: , ,

:: برچسب‌ها: , ,
|
امتياز مطلب : 2
|
تعداد امتيازدهندگان : 5
|
مجموع امتياز : 12
:: ادامه مطلب
نويسنده : روح اله رضایی
تاريخ : 20 مهر 1397
ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﺭﺯﻣﯽ ﭼﻪ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎﻥ ﮐﺎﺭﺍﺗﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎﯼ ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻫﺎ ﻭ ... ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ....:: موضوعات مرتبط: , ,

:: برچسب‌ها: , ,
|
امتياز مطلب : 3
|
تعداد امتيازدهندگان : 2
|
مجموع امتياز : 7
:: ادامه مطلب
نويسنده : روح اله رضایی
تاريخ : 19 مهر 1397
ﺁﯾﺎ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﭘﺮ ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺭﺯﻣﯽ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ؟

ﺑﻠﻪ...
 


:: موضوعات مرتبط: , ,

:: برچسب‌ها: , ,
|
امتياز مطلب : 3
|
تعداد امتيازدهندگان : 2
|
مجموع امتياز : 6
:: ادامه مطلب
نويسنده : روح اله رضایی
تاريخ : 19 مهر 1397
ت کوان دو(tae kwon do)

ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻟﻐﻮﯼ ﺗﮑﻮﺍﻧﺪﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ (ﺿﺮﺑﻪ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺭﻭﺵ) ﺍﺳﺖ. ...
 


:: موضوعات مرتبط: , ,

:: برچسب‌ها: , ,
|
امتياز مطلب : 3
|
تعداد امتيازدهندگان : 2
|
مجموع امتياز : 7
:: ادامه مطلب
نويسنده : روح اله رضایی
تاريخ : 19 مهر 1397
نام

نام:در دوره باستان "انسان هیچ چیزی بیش از دست خالی نداشت تا از خودش دفاع کند لذا طبیعتا به مبارزات بر پایه همین دست خالی روی آورد.بعدها که ساخت سلاح ها وتوسعه آنها برای حمله یا دفاع آغاز گردید "باز هم مردم از مبارزه با دست خالی لذت می بردند که این بار برای تقویت قوای جسمی شان این کار را انجام می دادند و همچنین برای نشان دادن رسومات قبیله ای شان .مثلا برخی قبیله ها سبک خاصی برای مبارزه داشته اند مانند...:: موضوعات مرتبط: , ,

:: برچسب‌ها: , ,
|
امتياز مطلب : 3
|
تعداد امتيازدهندگان : 7
|
مجموع امتياز : 25
:: ادامه مطلب
نويسنده : روح اله رضایی
تاريخ : 19 مهر 1397
تکواندو

تکواندو:یک ورزش رزمی کره ای ویکی از ورزش های المپیکی است .تکواندو ورزش ملی کره جنوبی و دارای بیشترین تعداد ورزشکار در میان ورزش های رزمی دنیا است....:: موضوعات مرتبط: , ,

:: برچسب‌ها: , ,
|
امتياز مطلب : 4
|
تعداد امتيازدهندگان : 3
|
مجموع امتياز : 13
:: ادامه مطلب
نويسنده : روح اله رضایی
تاريخ : 19 مهر 1397
سخن آغازین

با نام و یاد خداوند مهربان.

در مورخه 1397/07/19 وب سایت تکواندو را افتتاح کرده و در این امر از خداوند منان طلب یاری و از دوستان گرامی درخواست کمک و همکاری نموده امیدوارم گام هرچند کوچک ما در مسیر موفقیت ایران و ایرانی در صحنه های بین المللی مورد رضایت خداوند بلند مرتبه قرار گیرد.:: موضوعات مرتبط: , ,

:: برچسب‌ها: , ,
|
امتياز مطلب : 1
|
تعداد امتيازدهندگان : 1
|
مجموع امتياز : 1
:: ادامه مطلب
نويسنده : روح اله رضایی
تاريخ : 19 مهر 1397
مطالب مرتبط با اين پست

تعداد صفحات :